Logotype for print

Nordiskt VD-möte stärker branschsamverkan

2023-09-07

Svensk Försäkring stod tidigare under veckan värd för ett möte för försäkrings- och pensionsbranschens intresseorganisationer i de fem nordiska länderna. Mötet samlade organisationernas VD:ar jämte seniora medarbetare. Diskussionerna rörde bl.a. utvecklingen på pensionsområdet och gemensamma utmaningar i den finansiella tillsynen.

Svensk Försäkring samarbetar sedan länge med branschorganisationerna i de övriga nordiska länderna. Den nordiska samverkan har genom åren manifesterats bl.a. genom ett antal gemensamma positionsdokument om t.ex. digitalisering, hållbarhet och finansiering av den framtida välfärden. Organisationerna samverkar också genom dialog om både den nationella utvecklingen i viktigare samhällsfrågor och aktuella regleringsfrågor. Samverkan syftar till att öka kunskapen och analyskraften och därmed stärka det gemensamma strategiska påverkansarbetet främst på EU-nivå.

- Det är mycket positivt att ha ett levande samarbete med företrädare för övriga nordiska försäkringsmarknader, säger Christina Lindenius, VD på Svensk Försäkring. Mötet här i Stockholm var särskilt betydelsefullt med tanke på att VD:arna är nytillträdda på den norska, finska respektive den isländska branschorganisationen.

Det nordiska VD-mötet hålls årligen, och värdskapet roterar mellan de fem branschorganisationerna. Den 5 och 6 september stod Svensk Försäkring värd för mötet i ett sensommarvackert Stockholm. Mötesagendan innehöll bl.a. informationsutbyte och diskussion rörande nationell utveckling på pensionsområdet, reflektioner rörande tillsynsmaningar, branschinitiativ på klimatområdet och utbyte av framåtblickande tankar kring nästa EU-kommission (2024/29).

Som inbjuden talare välkomnades generaldirektören för Finansinspektionen, Daniel Barr. Hans presentation handlade bl.a. om Finansinspektionens kommunikativa tillsyn, om myndighetens arbete i den europeiska tillsynsmyndigheten EIOPA och vilka tillsynsområden som Finansinspektionen avser att prioritera.