Logotype for print

Skadeförsäkringsföretagens premier upp 5 procent

2023-09-05

Premieinkomsterna till skadeförsäkringsföretagen ökade med drygt 5 procent under det andra kvartalet 2023 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Premierna har ökat inom alla produktområden, där trafik- och motorfordonsförsäkring står för den värdemässigt största ökningen. Det visar statistik som Svensk Försäkring publicerar idag.

De inbetalda premierna till skadeförsäkringsföretagen ökade med 1,3 miljarder kronor, motsvarande en ökning med 5,4 procent under det andra kvartalet 2023 jämfört med motsvarande kvartal 2022.

Premieinkomsterna ökar inom alla produktområden men den procentuella ökningen är störst för sjuk-, olycksfalls- och sjukvårdsförsäkringar som ökade med nästan 9 procent (+ 240 miljoner kronor) jämfört med kvartal 2, 2022. För företags- och fastighetsförsäkringar skedde en ökning med knappt 8 procent (+ 420 miljoner kronor). Nominellt ökade dock trafik- och motorfordonsförsäkring mest, som också står för den största delen av premierna inom skadeförsäkring, med närmare 5 procent (+ 490 miljoner kronor). Premierna till hem- och villaförsäkringar ökade med knappt 2 procent (+ 70 miljoner kronor).

Anm.: Skadeförsäkring som finns i livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen ingår inte. I Företags- och fastighetsförsäkring ingår även ansvarsförsäkring samt sjöfarts-, luftfarts- och transportförsäkring. I Övrig skadeförsäkring ingår övrig egendomsförsäkring (till exempel djurförsäkringar och produktförsäkringar), kredit- och borgensförsäkring, rättsskyddsförsäkring, assistansförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, inkomstförsäkring samt avgångsbidragsförsäkring.

Det rullande årsvärdet, det vill säga summan av de fyra senaste kvartalen, uppgick till drygt 102 miljarder kronor jämfört med 98 miljarder kronor för ett år sedan. Det motsvarar en ökning på 4,4 procent. Det produktområde som har ökat mest, både nominellt och procentuellt sett, är företags- och fastighetsförsäkring, där ökningen har varit mer än 9 procent, vilket motsvarar 2,1 miljarder kronor. Sjuk-, olycksfalls- och sjukvårdsförsäkring har ökat med nästan 9 procent (+1,1 miljarder kronor), trafik- och motorfordonsförsäkring med 2 procent (+780 miljoner kronor) och hem- och villaförsäkring har ökat med drygt 1 procent (+280 miljoner kronor).

Under de senaste 10 åren, sedan kvartal 2 2013, har premieinkomsterna ökat med knappt 56 procent (+37 miljarder kronor).

skadepremie2.png

skadepremie3.png