Logotype for print

Statistikrapporten Försäkringar i Sverige publicerad

2023-05-09

Idag presenterar Svensk Försäkring årets statistikrapport ”Försäkringar i Sverige 2013–2022”. Rapporten ger en övergripande bild av försäkringsbranschens många olika områden.

Visste du att? 

 • Det finns 278 företag som förmedlar olika typer av försäkringar i Sverige.  
 • De största skadeförsäkringsföretagen vad gäller premier är Länsförsäkringar, If Skadeförsäkring, Trygg-Hansa och Folksam.  

 • Det arbetar närmare 23 000 personer i branschen, varav 54 procent är kvinnor och närmare häften (46 procent) av branschens chefer är kvinnor. 

 • Nästan alla (96 procent) som bor i Sverige har en hemförsäkring, som ger var och en möjlighet att få ersättning vid plötslig och oförutsedd skada. 

 • Sparande till pension utgör att betydande del av hushållens sparande. 

 • Nästan en fjärdedel (22 procent) av den totalt utbetalda pensionen utgörs av tjänstepension och andelen fortsätter att växa. 
 • Branschen investerade 6 100 miljarder kronor under 2022, vilket är mer än Sveriges BNP. 

 • Svenska försäkrings- och tjänstepensionsföretag ligger i toppen i EU vad gäller storleken på deras tillgångar i förhållande till landets BNP. 

 • Branschens investeringar i främst aktier och obligationer bidrar till ekonomisk tillväxt och omställningen till ett hållbart samhälle. 

 • De största pensions- och livförsäkringsföretagen vad gäller storleken på placeringstillgångarna är Alecta, Skandia, AMF och Folksam.  

 • Totalavkastningen på branschens tillgångar har under de senaste tjugo åren varit i genomsnitt 6,7 procent. 

Rapporten beskriver försäkringsbranschen och försäkringars roll i samhället. I rapporten visas också hur mycket som betalas ut i form av skadeersättningar, tjänstepension och sparande samt hur mycket som betalas in i form av premieinkomster.   

Rapporten ger både en övergripande bild av försäkringsmarknaden och en möjlighet att dyka ner lite djupare. ”Försäkringar i Sverige 2013–2022” kommer förhoppningsvis ge dig som läsare fler perspektiv och bättre kunskap om försäkringsbranschen. 

Svensk Försäkring sammanställer statistik om försäkringar som bygger på data från bland annat Svensk Försäkring, Statistiska centralbyrån (SCB), Finansinspektionen och Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation (FAO).